ČSAP

favicon

Česká společnost pro analytickou psychologii

O ČIAP

Site of the Czech Institute of Analytical Psychology. We apologize, the site is currently only available in Czech language. If you have any inquiries, please feel free to contact us at info@csap-cz.eu. Thank you for your understanding.

Český Institut pro Analytickou psychologii, z.s.
Pekařská 424/44
602 00 Brno-střed
IČ: 04221524
Sp. zn. L 20644, K.S. Brno

Číslo účtu:
278739715/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ14 0300 0000 0002 7873 9715

Historie

Český Institut pro Analytickou Psychologii

ČIAP byla založena za účelem získání statutu Non-Training Group IAAP (dále N-TG IAAP), jako dalšího kroku rozvoje Developing Group ČSAP. Bohužel DG ČSAP nemůže žádat o získání statutu N-TG IAAP, protože taková skupina nesmí poskytovat výcvikový program, který je zakotven ve stanovách ČSAP. Rovněž všichni její členové musí být Individuální členové IAAP.

Proto musela vzniknout nová společnost, v tu dobu Česká Asociace Analytických psychologů (ČAAP), která zažádala o statut N-TG IAAP. O vyřízení žádosti bylo kladně rozhodnuto při kongresu IAAP v Kjótu v létě 2016, kde byla ČAAP oficiálně přijata jako N-TG IAAP. Více v příloze Report z Kongresu IAAP v Kjótu 2016.

Na výjezdním zasedání v létě 2015 se valná hromada ČAAP a odborná rada ČSAP usnesly, že budeme usilovat o co nejbližší spolupráci a co nejtěsnější prolnutí těchto dvou společností.

Již v minulosti odborná rada ČSAP jednala o vytvoření tzv. „dvourychlostního výcvikového programu“, při čemž druhá rychlost by poskytovala náročnější požadavky, jejichž splnění by opravňovalo žádat o statut „výcvikového terapeuta ČSAP“. V ideálním případě by tato „druhá rychlost“ mohla připadnout právě nově vzniklému spolku ČAAP.

Na kongresu IAAP ve Vídni 2019 bylo schváleno přejmenování na Český Institut pro Analytickou psychologii (ČIAP) a společnosti byl udělen statut Training Group IAAP. Po dokončení výcviku ČIAP se tedy absolvent stane mezinárodně uznávaným analytikem IAAP *).

*) mezinárodně uznávaným, ale vždy dle zákonů a legislativy dané země


Výcvik

Předběžné informace, kde může ještě dojít k mírným úpravám a upřesnění, budeme rádi za zpětnou vazbu zájemců

Základní informace

Český Institut Analytické Psychologie (ČIAP) organizuje rozšířené vzdělávání v jungovské psychoterapii. Zajišťuje tak výcvik dle mezinárodních standardů vzdělávání v oblasti analytické psychologie, jak uvádí IAAP (ww.iaap.org).

Absolvování výcvikového programu si dává za cíl prohloubení jungiánského přístupu a znalostí a dovedností získaných v praxi i v teoretické oblasti. Absolvent výcviku se stává členem International Association of Analytical Psychology (IAAP). Tato certifikace ulehčuje založení praxe v jiných zemích a dává možnost více se angažovat na poli jungiánské psychologie v mezinárodním kontextu. V dlouhodobém měřítku pak může dávat možnost poskytovat sebezkušenost a supervizi frekventantům IAAP po celém světe (dle aktuálních požadavků IAAP).

Přijímací pohovory

Do programu se mohou hlásit zájemci s ukončeným výcvikem ČSAP. Přednostně budou přijímáni zájemci s kladným posouzením ze závěrečných zkoušek ČSAP. Většina zájemců musí podstoupit přijímací pohovor, pro který je třeba dodat následující podklady

Hlavní přípravou na pohovory je Práce popisující analytickou situaci z vlastní praxe, která byla pro dotyčného frekventanta výzvou, či nějak obtížná. Délka max. 5 Normostran

Forma programu

Výcvikový program je koncipován na dobu 3 let. Počítá se s počtem cca 4-6 účastníků na Běh

Supervize

Předpokládána je supervize s frekvencí minimálně 1 hodina supervize měsíčně pod vedením supervizora ČIAP. Celkem tedy 35 hodin za výcvik

Semináře

Za semestr proběhnou 4 jednodenní semináře. Mělo by se jednat vždy o sobotu. Na semináři se předpokládá aktivní účast frekventantů, spolu se supervizí tvoří semináře hlavní osu jednodenní semináře

Sebezkušenost

Celkový počet požadovaných sebezkušenostních hodin je 240 individuální sebezkušenosti s výcvikovými analytiky ČIAP. Je možné započtení hodin sebezkušenosti z výcviku ČSAP, které byly pod vedením výcvikového analytika ČIAP.
*) ještě bude k diskusi situace, zda nebude požadována sebezkušenost v době výcviku i při nastoupení s předem splněným požadavkem 240 hodin.

Další požadavky v průběhu výcviku (splnění alespoň 2 z níže uvedených)

  • V průběhu studia napsat práci v odborně recenzované (peer reviewed) publikaci
  • Vést seminář pro ČSAP
  • Aktivní příspěvek na konferenci ČSAP nebo zaštítěnou IAAP
  • Navštívit zahraniční konferenci zaštítěnou IAAP

Závěrečná zkouška

Po dokončení všech výcvikových povinností musí kandidát připravený dokončit vzdělávací program složit závěrečnou zkoušku. Zkouška bude obsahovat kazuistiku

Semináře plánované pro akademický rok 2023

Semináře jsou otevřeny pouze pro kandidáty výcviku ČIAP, členy ČIAP, frekventanty router programu IAAP a členy Odborné Rady ČSAP

17.9.2022 – Martin Skála – Interpretace obrazů Splendor Solis jako amplifikace individuace
21.10.2022 – Ervin Široký – Aspergerův syndrom v PT
16.12.2022 – Ludvík Běťák – Imaginace a tázavé nastavení v analýze
14.1.2022 – Petr Patočka – Vnitřní dítě jako jádro stínu


15.4.2023 – Vývojové trauma a práce se zdroji – Petr Patočka – Brno
9.6.2023 – Tělesné prožívání emocí – Ervin Široký – Brno

…. budou doplněny termíny seminářů na jaře 2023

Výcvikoví analytici ČIAP

Jméno & Email*Místo Praxe**Výcvikový
Analytik ČIAP
Výcvikový
Analytik & Supervizor ČIAP
PhDr. Ludvík BěťákBrnoANOANO
Mgr. Maria BrožováPrahaANOANO
PhDr. Michaela HapalováPrahaANOANO
Mgr. Tomáš HolcnerPrahaANOANO
Mgr. Miloš KnobPrahaANOANO
Mgr. Jakub NemčekPrahaANONE
Mgr. Michal Pacvoň, Ph.D.PrahaANONE
Mgr. Petr PatočkaBrnoANOANO
Mgr. Andrea Pírková (Karvaiová)LiberecANONE
Mgr. Scheansová Andrea, Ph.D.PrahaANONE
Mgr. Ervin Široký, Ph.D.BrnoANOANO
PhDr. Petr ŠoubaTrutnovANONE
PhDr. Jana VaškováKroměřížANOANO
Mgr. Pavel ZachPrahaANOANO
*) Silně jsou označeni ti výcvikoví analytici a supervizoři, kteří splňují kritéria České Psychoterapeutické Společnosti pro uznání specializační zkoušky z psychoterapie. V případě analytiků ze Slovenska (označení SK) se jedná o klinické psychology dle norem platných ve Slovenské Republice.
**) “Místo praxe“ je město, kde má výcvikový terapeut/supervizor své sídlo. Je však možné, že například skupiny probíhají i jinde nebo některé dny působí i v jiných městech. Je pak na individuální dotaz, kde lze danou osobu zastihnout.

Kandidáti výcviku ČIAP

Jméno & EmailMísto PraxeDalší kontakt
Bryjová Jana, PhDr.Poprad, SR00421 905 212 388
Hoigr Vít, Mgr.Pardubice730 903 285 | www.vithoigr.cz
Horňáková Zuzana, Mgr.Pezinok, SRtempreanima.sk
Chodúr TomášBrno
Marciniak Rafał, Mgr. PhD.Brnowww.brnopsychoterapie.cz
Rafailov Boris, Mgr. Ph.D. Brno725 595 183 | www.rafailov.cz
Vejrosta Petr, PhDr.Rožnov p. Radhoštěm a Valašské Meziříčíambulance klinické psychologie a psychoterapie
Michal Šmotek Praha

Etická komise ČIAP

Předsedkyně

PhDr. Jana Vašková

Členové

MUDr. Robert Kulísek, PhD.