ČSAP

favicon

Česká společnost pro analytickou psychologii

O ČIAP

Český Institut pro Analytickou psychologii, z.s.
Pekařská 424/44
602 00 Brno-střed
IČ: 04221524
Sp. zn. L 20644, K.S. Brno

Číslo účtu:
278739715/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ14 0300 0000 0002 7873 9715

Historie

Český Institut pro Analytickou Psychologii

ČIAP byla založena za účelem získání statutu Non-Training Group IAAP (dále N-TG IAAP), jako dalšího kroku rozvoje Developing Group ČSAP. Bohužel DG ČSAP nemůže žádat o získání statutu N-TG IAAP, protože taková skupina nesmí poskytovat výcvikový program, který je zakotven ve stanovách ČSAP. Rovněž všichni její členové musí být Individuální členové IAAP.

Proto musela vzniknout nová společnost, v tu dobu Česká Asociace Analytických psychologů (ČAAP), která zažádala o statut N-TG IAAP. O vyřízení žádosti bylo kladně rozhodnuto při kongresu IAAP v Kjótu v létě 2016, kde byla ČAAP oficiálně přijata jako N-TG IAAP. Více v příloze Report z Kongresu IAAP v Kjótu 2016.

Na výjezdním zasedání v létě 2015 se valná hromada ČAAP a odborná rada ČSAP usnesly, že budeme usilovat o co nejbližší spolupráci a co nejtěsnější prolnutí těchto dvou společností.

Již v minulosti odborná rada ČSAP jednala o vytvoření tzv. „dvourychlostního výcvikového programu“, při čemž druhá rychlost by poskytovala náročnější požadavky, jejichž splnění by opravňovalo žádat o statut „výcvikového terapeuta ČSAP“. V ideálním případě by tato „druhá rychlost“ mohla připadnout právě nově vzniklému spolku ČAAP.

Na kongresu IAAP ve Vídni 2019 bylo schváleno přejmenování na Český Institut pro Analytickou psychologii (ČIAP) a společnosti byl udělen statut Training Group IAAP. Po dokončení výcviku ČIAP se tedy absolvent stane mezinárodně uznávaným analytikem IAAP *).

*) mezinárodně uznávaným, ale vždy dle zákonů a legislativy dané země


Výcvik

Předběžné informace, kde může ještě dojít k mírným úpravám a upřesnění, budeme rádi za zpětnou vazbu zájemců

Základní informace

Český Institut Analytické Psychologie (ČIAP) organizuje rozšířené vzdělávání v jungovské psychoterapii. Zajišťuje tak výcvik dle mezinárodních standardů vzdělávání v oblasti analytické psychologie, jak uvádí IAAP (ww.iaap.org).

Absolvování výcvikového programu si dává za cíl prohloubení jungiánského přístupu a znalostí a dovedností získaných v praxi i v teoretické oblasti. Absolvent výcviku se stává členem International Association of Analytical Psychology (IAAP). Tato certifikace ulehčuje založení praxe v jiných zemích a dává možnost více se angažovat na poli jungiánské psychologie v mezinárodním kontextu. V dlouhodobém měřítku pak může dávat možnost poskytovat sebezkušenost a supervizi frekventantům IAAP po celém světe (dle aktuálních požadavků IAAP).

Přijímací pohovory

Do programu se mohou hlásit zájemci s ukončeným výcvikem ČSAP. Přednostně budou přijímáni zájemci s kladným posouzením ze závěrečných zkoušek ČSAP. Většina zájemců musí podstoupit přijímací pohovor, pro který je třeba dodat následující podklady

Hlavní přípravou na pohovory je Práce popisující analytickou situaci z vlastní praxe, která byla pro dotyčného frekventanta výzvou, či nějak obtížná. Délka max. 5 Normostran

Forma programu

Výcvikový program je koncipován na dobu 3 let. Počítá se s počtem cca 4-6 účastníků na Běh

Supervize

Předpokládána je supervize s frekvencí minimálně 1 hodina supervize měsíčně pod vedením supervizora ČIAP. Celkem tedy 35 hodin za výcvik

Semináře

Za semestr proběhnou 2 jednodenní semináře. Mělo by se jednat vždy o sobotu. Na semináři se předpokládá aktivní účast frekventantů, spolu se supervizí tvoří semináře hlavní os2 jednodenní semináře

Sebezkušenost

Celkový počet požadovaných sebezkušenostních hodin je 240 individuální sebezkušenosti s výcvikovými analytiky ČIAP. Je možné započtení hodin sebezkušenosti z výcviku ČSAP, které byly pod vedením výcvikového analytika ČIAP.
*) ještě bude k diskusi situace, zda nebude požadována sebezkušenost v době výcviku i při nastoupení s předem splněným požadavkem 240 hodin.

Další požadavky v průběhu výcviku (splnění alespoň 2 z níže uvedených)

  • V průběhu studia napsat práci v odborně recenzované (peer reviewed) publikaci
  • Vést seminář pro ČSAP
  • Aktivní příspěvek na konferenci ČSAP nebo zaštítěnou IAAP
  • Navštívit zahraniční konferenci zaštítěnou IAAP

Závěrečná zkouška

Po dokončení všech výcvikových povinností musí kandidát připravený dokončit vzdělávací program složit závěrečnou zkoušku. Zkouška bude obsahovat kazuistiku


Dokumenty ke stažení