ČSAP

favicon

Česká společnost pro analytickou psychologii

Výcvik

Výcvikový program České společnosti pro analytickou psychologii

Další běh výcviku bude probíhat od září 2022.

Přihlašování do výcviku bude oznámeno  na záčatku roku 2022

Případné další dotazy k výcviku můžete směřovat téže na info@csap-cz.eu.

Přiloženy jsou dokumenty o výcviku, kde neproběhly žádné změny od minulého běhu. Dokumenty najdete zde. Pokud jste prohlíželi již dříve, změněn je pouze název na 2020.

O výcviku

Výcvikový program České společnosti pro analytickou psychologii (dále ČSAP) akreditovaný u České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP je komplexní odbornou školou základů psychoterapie a analytické psychologie a psychoterapie. Analytická psychologie je dnešní podobou psychoterapeutického přístupu vycházejícího z praxe C. G. Junga, rozvinutá jeho následovníky a otevřená dalším hlubinným směrům a školám. Program je v České republice akreditován pro práci ve zdravotnictví, jeho cílem může být získání potvrzení ČSAP o splnění povinností pro státní zkoušky z funkční specializace systematické psychoterapie (což předpokládá naplnění všech povinností – viz dále).

Cíl programu

Cílem programu je uvedení do problematiky psychoterapeutického přístupu k člověku, k jeho patologii i k možnostem terapie. Výcvikový program rozvíjí základy psychoterapie analyticko-psychologickou metodou a seznamuje frekventanty výcviku s jungovským přístupem k problematice. Klade důraz na význam osobní zkušenosti a současně rozvíjí psychoterapeutické dovednosti v zacházení s nevědomým materiálem, symboly, komplexy, archetypy, sny, imaginacemi, přenosem a protipřenosem v terapii.

Přijímací pohovory

Do programu se mohou hlásit zájemci s ukončeným VŠ vzděláním na magisterské úrovni (příp. v posledním ročníku). Přednostně budou přijímáni zájemci se vzděláním souvisejícím s psychoterapeutickou profesí, zejména ti, kdo již pracují s klienty, případně studenti posledních ročníků odpovídajícího vysokoškolského studia. Podmínkou přijetí je dovršení 25 let v době zahájení výcviku. Výhodou je aktivní znalost anglického nebo německého jazyka.

Po osobním rozhovoru zhodnotí přijímací komise vhodnost uchazeče a rozhodne o přijetí (vedle výše vyjmenovaných předpokladů záleží i na osobnostních kvalitách uchazečů). Výsledek přijímacích pohovorů obdrží uchazeči elektronickou poštou do jednoho měsíce, přijatí zájemci jsou zároveň pozváni na první společnou akci. Proti rozhodnutí přijímací komise není možné podat odvolání.

Forma programu

Výcvikový program je čtyřletý a probíhá formou víkendových a regionálních seminářů.

Regionální semináře jsou organizovány mimo prázdniny pro samostatné skupiny účastníků výcviku – zvlášť v Brně, Praze a Pezinku (SK), a sice 4 vyučovací hodiny jedenkrát za měsíc ve středu v podvečerních hodinách. Probírají se zde dopředu oznámená témata základů psychoterapie a analytické psychologie. Pro uzavření výcviku je povinná alespoň osmdesátiprocentní účast na tomto typu seminářů.

Víkendové semináře jsou pořádány s frekvencí minimálně čtyřikrát ročně pro obě regionální skupiny společně. Víkendové semináře mají specifické tématické zaměření a obvykle i část supervizní (formou skupinové supervize). Konají se střídavě v Brně, Praze a Popradě (SK), popř. na dalším místě v České republice od pátku odpoledne do nedělního poledne. Pro uzavření výcviku je třeba absolvovat minimálně 16 víkendových seminářů.

Na všech typech seminářů je požadován aktivní přístup: spolupráce při skupinových supervizích, práce se studijními texty atd.

Vyšší než povolené absence na regionálních a víkendových seminářích mohou být doplněny při jejich dalším pořádání (pro následující ročník výcviku).

Supervize

Předpokládá se, že účastník absolvuje 100 hodin supervize pod vedením supervizora ČSAP . Z těchto minimálně 50 hodin zahrnuje prezentaci vlastních případů (musí se jednat nejméně o 5 případů, nejméně 2 musí být supervidovány kontinuálně).

Sebezkušenost

Celkový počet požadovaných sebezkušenostních hodin je 500, z toho minimálně 100 hodin musí být absolvováno individuálně a ostatní hodiny si lze doplnit skupinovou formou. ČSAP nabízí skupinovou sebezkušenost. Individuální sebezkušenost si účastník domlouvá s výcvikovými analytiky ČSAP sám. Sebezkušenost je třeba absolvovat u výcvikového analytika ČSAP.

Kandidátský pohovor

Po prvním roce absolvuje každý účastník výcvikového programu kandidátský pohovor, na kterém bude posouzena vhodnost pokračování ve výcviku, popř. podoba tohoto pokračování. Výstupem může být souhlas s pokračováním, podmínečná doporučení, omezení dalšího pokračování i vyloučení z programu.

Kolokviální zkouška v polovině kurzu

Nezbytným předpokladem této zkoušky je předchozí úspěšné absolvování kandidátského pohovoru. Cílem zkoušky je poskytnout účastníkům zpětnou vazbu, dát doporučení, jak tvůrčím způsobem pokračovat ve studiu a zhodnotit dosavadní studium. Tuto zkoušku vypíše předsednictvo přibližně v polovině kurzu a seznámí účastníky s náležitostmi této zkoušky. I zde se rozhodne, zda bude účastníkovi umožněno pokračovat v programu, zda mu bude podmínečně doporučeno doplnit nedostatky, nebo ukončit studium.

 

Informace pro kolegy zvažující práci ve zdravotnictví v SR

Výcvikový program Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu (ČSAP je akreditovaný Českou Psychoterapeutickou Spoločnosťou ČLS JEP a je v ČR akreditovaný pre prácu v zdravotníctve. Ak uvažujete po ukončení výcviku usilovať o akreditáciu výcvikového programu na  Slovensku podávame vám k tomu nasledujúce informácie:

Akreditáciu vzdelávacích programov pre prácu v zdravotníctve zastrešuje na Slovensku Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP)Záujemca má po ukončení vzdelávania možnosť :

  • poslať na MZ SR  na Akreditačnú komisiu príslušné dokumenty o ukončení vzdelávania t.j. diplom o ukončení výcvikového programu + príloha o počte absolvovaných hodín teórie, sebaskúsenosti (skupinovej a individuálnej) a supervízií.
  • MZ SR osloví SIVP, aby posúdil, či obsah a rozsah vzdelávania nadobudnutého v zahraničí zodpovedá požiadavkám platným v SR. SIVP po posúdení zašle Akreditačnej komisii MZ SR stanovisko, na základe ktorého vydá MZ SR žiadateľovi Rozhodnutie, ktoré je ekvivalentom certifikátu.

 

Upozornenie

Aby absolventovi výcviku ČSAP bolo uznané vzdelanie a vydaný certifikát pre prácu v zdravotníctve na Slovensku, požaduje SIVP splnenie nasledujúcich podmienok:

  • 200 hodín supervízie
  • 600 hodín praktikum PT práce pod supervíziou certifikovaného psychoterapeuta, z toho 200 hodín v psychiatrickom zariadení. 

Dokumenty ke stažení

Program výcviku


Stáhnout

Smlouva s frekventanty obsahující požadavky na dokončení výcviku


Stáhnout

Informace o ceně výcviku


Stáhnout

Leták výcviku


Stáhnout