ČSAP

favicon

Česká společnost pro analytickou psychologii

Výcvik

Výcvikový program České společnosti pro analytickou psychologii

Další běh výcviku bude probíhat od září 2022. Přihlašování je možné předběžně, budete tak umístěni na seznam zájemců o další informace. Oficiálně pak přihlašování s podklady bude probíhat od začátku roku 2022. Předpokládaná uzávěrka je 28.2. 2022

Přihlášení do výcviku probíhá formulářem pod odkazem zde. Jde o přihlášení, kde je zájem předpokládán, ale budeme rádi za vyplnění i v případě nejistoty ohledně nastoupení.

V případné dotazy k výcviku můžete směřovat na email info@csap-cz.eu.

Níže jsou uvedeny požadavky k přihlášení. Přihláška bude brána jako definitivně podaná až po zaslání všech průvodních materiálů. Všechny předchozí zájemce budu upomínat, dokud nedají vědět, že změnili názor a výcviku se nyní účastnit nebudou

Pro výcvik 2022:

Bohužel vzhledem k epidemiologickým obtížím rozšířeným celosvětově je nyní větší množství víkendových seminářů v Brně, nevím zda se to změní. Velká část víkendový seminářů v Praze byla se zahraničním lektorem.
Zároveň je možné, že ačkoliv teoretická část výcviku je plánována na 4 roky, může se teoretická část výcviku prodloužit. Výcvik není možné ukončit rychleji než za 5 let.
Pokud je to možné, snažíme se mít semináře prezenčně, případně za použitím videokonferenčních prostředků.

Vyplnění formuláře je pro nás stěžejní, jelikož hledáme z kapacitních důvodů spíše zájemce z Moravy (blíže Brnu) a Slovenska (Případně zájemce s ochotou dojíždět). Platí, že pro frekventanty z ČR je víkendový seminář buď v Praze nebo Brně, není v obou městech. Pro Slovenské frekventanty je zvlášť termín na Slovensku. Slovensku potřebujeme znát místo, kam byste byli ochotni dojíždět, bude to pravděpodobně Poprad, dle situace Pezinok nebo v jednání je i Žilina.


Přiloženy níže jsou dokumenty o výcviku, kde zatím neproběhly žádné změny od minulého běhu. Pokud jste prohlíželi již dříve, změněn je hlavně název na rok 2022, případně upřesněna akreditace. Je možné, že proběhnou ještě úpravy, které by byly hlavně

Pro přihlášení do výcviku je podmínkou

 • Věk 25 let a výše
 • Dokončené studium na úrovni magisterského, seznam akceptovaných oborů je zde . Tento požadavek vychází z akreditace výcviku. Nicméně je možné paralelní studium na nově otevřeném studiu v Olomouci
 • předpokládá se využití výcviku pro praxi

Výcvik je akreditovaný

 • IPVZ (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví) pro práci ve zdravotnictví. Dokončení výcviku dokládá splnění povinností pro státní zkoušky z funkční specializace systematické psychoterapie
 • ČAP (Českou Asociací pro Psychoterapii), absolventům výcviku umožňuje získání certifikátu EAP (European Association for Psychotherapy).

Podklady, které budou vyžádány později, při formálním přihlášení do výcviku

 • Strukturované CV
 • Diplom nejvýše dosaženého studia
 • Rukou psaný životopis (délka na uvážení a velikosti rukopisu)
 • Motivační dopis – max. 3 Normostrany
 • Všechny podklady stačí dodat elektronicky

Pozvánka do výcviku v PDF
Pozvánka do výcviku SK verzia v PDF

O výcviku

Výcvikový program České společnosti pro analytickou psychologii (dále ČSAP) akreditovaný u České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP je komplexní odbornou školou základů psychoterapie a analytické psychologie a psychoterapie. Analytická psychologie je dnešní podobou psychoterapeutického přístupu vycházejícího z praxe C. G. Junga, rozvinutá jeho následovníky a otevřená dalším hlubinným směrům a školám. Program je v České republice akreditován pro práci ve zdravotnictví, jeho cílem může být získání potvrzení ČSAP o splnění povinností pro státní zkoušky z funkční specializace systematické psychoterapie (což předpokládá naplnění všech povinností – viz dále).

Cíl programu

Cílem programu je uvedení do problematiky psychoterapeutického přístupu k člověku, k jeho patologii i k možnostem terapie. Výcvikový program rozvíjí základy psychoterapie analyticko-psychologickou metodou a seznamuje frekventanty výcviku s jungovským přístupem k problematice. Klade důraz na význam osobní zkušenosti a současně rozvíjí psychoterapeutické dovednosti v zacházení s nevědomým materiálem, symboly, komplexy, archetypy, sny, imaginacemi, přenosem a protipřenosem v terapii.

Přijímací pohovory

Do programu se mohou hlásit zájemci s ukončeným VŠ vzděláním na magisterské úrovni (příp. v posledním ročníku). Přednostně budou přijímáni zájemci se vzděláním souvisejícím s psychoterapeutickou profesí, zejména ti, kdo již pracují s klienty, případně studenti posledních ročníků odpovídajícího vysokoškolského studia. Podmínkou přijetí je dovršení 25 let v době zahájení výcviku. Výhodou je aktivní znalost anglického nebo německého jazyka.

Po osobním rozhovoru zhodnotí přijímací komise vhodnost uchazeče a rozhodne o přijetí (vedle výše vyjmenovaných předpokladů záleží i na osobnostních kvalitách uchazečů). Výsledek přijímacích pohovorů obdrží uchazeči elektronickou poštou do jednoho měsíce, přijatí zájemci jsou zároveň pozváni na první společnou akci. Proti rozhodnutí přijímací komise není možné podat odvolání.

Forma programu

Výcvikový program je koncipován na dobu 5 let, teoretická část výcviku probíhá 4 roky formou víkendových a regionálních seminářů.

Regionální semináře jsou organizovány mimo červenec a srpen, pro samostatné skupiny účastníků výcviku jedenkrát za měsíc, vždy 4 vyučovací hodiny Semináře probíhají ve skupinách dle regionu – zvlášť v Brně a Praze v podvečerních hodinách, v Pezinku (SK) pak zpravidla v dopoledních hodinách. Probírají se zde dopředu oznámená témata základů psychoterapie a analytické psychologie.

Víkendové semináře jsou pořádány s frekvencí minimálně čtyřikrát ročně pro obě regionální skupiny společně. Víkendové semináře mají specifické tematické zaměření a obvykle i část supervizní (formou skupinové supervize). Konají se střídavě v Brně, Praze a Popradě (SK), popř. na dalším místě v České republice od pátku podvečer do nedělního poledne.

Na všech typech seminářů je požadován aktivní přístup: spolupráce při skupinových supervizích, práce se studijními texty atd.

Absence na regionálních a víkendových seminářích mohou být doplněny při jejich dalším pořádání (pro následující ročník výcviku).

Supervize

Předpokládá se, že účastník absolvuje 100 hodin supervize pod vedením supervizora ČSAP. Z těchto minimálně 50 hodin zahrnuje prezentaci vlastních případů (musí se jednat nejméně o 5 případů, nejméně 2 musí být supervidovány kontinuálně).

Sebezkušenost

Celkový počet požadovaných sebezkušenostních hodin je 500, z toho minimálně 100 hodin musí být absolvováno individuálně a ostatní hodiny si lze doplnit skupinovou formou. ČSAP nabízí skupinovou sebezkušenost. Individuální sebezkušenost si účastník domlouvá s výcvikovými analytiky ČSAP sám. Sebezkušenost je třeba absolvovat u výcvikového analytika ČSAP.

Kandidátský pohovor

Po prvním roce absolvuje každý účastník výcvikového programu kandidátský pohovor, na kterém bude posouzena vhodnost pokračování ve výcviku, popř. podoba tohoto pokračování. Výstupem může být souhlas s pokračováním, podmínečná doporučení, omezení dalšího pokračování i vyloučení z programu.

Kolokviální zkouška v polovině kurzu

V průběhu 3. ročníku (případně později) absolvují frekventanti kolokviální zkoušku, u které se hodnotí především teoretické znalosti v daných okruzích analytické psychologie a psychoterapie a schopnost jejich praktické aplikace. Náplní zkoušky je odborná diskuze doplněná kasuistickými příklady. Očekává se alespoň základní přehled v odborné jungiánské literatuře. Okruhy otázek ke kolokviální zkoušce sestavuje  ČSAP. Cílem zkoušky je poskytnout účastníkům zpětnou vazbu, dát doporučení, jak tvůrčím způsobem pokračovat ve studiu a zhodnotit dosavadní studium.

 

Informace pro kolegy zvažující práci ve zdravotnictví v SR

Výcvikový program Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu (ČSAP je akreditovaný Českou Psychoterapeutickou Spoločnosťou ČLS JEP a je v ČR akreditovaný pre prácu v zdravotníctve. Ak uvažujete po ukončení výcviku usilovať o akreditáciu výcvikového programu na  Slovensku podávame vám k tomu nasledujúce informácie:

Akreditáciu vzdelávacích programov pre prácu v zdravotníctve zastrešuje na Slovensku Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP)Záujemca má po ukončení vzdelávania možnosť :

 • poslať na MZ SR  na Akreditačnú komisiu príslušné dokumenty o ukončení vzdelávania t.j. diplom o ukončení výcvikového programu + príloha o počte absolvovaných hodín teórie, sebaskúsenosti (skupinovej a individuálnej) a supervízií.
 • MZ SR osloví SIVP, aby posúdil, či obsah a rozsah vzdelávania nadobudnutého v zahraničí zodpovedá požiadavkám platným v SR. SIVP po posúdení zašle Akreditačnej komisii MZ SR stanovisko, na základe ktorého vydá MZ SR žiadateľovi Rozhodnutie, ktoré je ekvivalentom certifikátu.

Upozornenie

Aby absolventovi výcviku ČSAP bolo uznané vzdelanie a vydaný certifikát pre prácu v zdravotníctve na Slovensku, požaduje SIVP splnenie nasledujúcich podmienok:

 • 200 hodín supervízie
 • 600 hodín praktikum PT práce pod supervíziou certifikovaného psychoterapeuta, z toho 200 hodín v psychiatrickom zariadení.