ČSAP

favicon

Česká společnost pro analytickou psychologii

Výcvik

Přihlašování do výcvikového běhu 2023 bylo již uzavřeno

Další běh výcviku bude probíhat od září 2025. Přijetí do výcviku probíhá na základě přijímacího pohovoru, které budou probíhat na jaře 2025.

Pro přihlášení k pohovorům do výcviku je podmínkou

 • Věk 25 let a výše
 • Dokončené studium na úrovni magisterského studia.
  • Pro zájem o následné členství v ČAP je vhodné prohlédnout seznam akceptovaných oborů je zde . Tento požadavek vychází z akreditace výcviku.
 • Předpokládá se využití výcviku pro praxi.

Výcvik je akreditovaný

 • IPVZ (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví) pro práci ve zdravotnictví. Dokončení výcviku dokládá splnění povinností pro státní zkoušky z funkční specializace systematické psychoterapie
 • ČAP (Českou Asociací pro Psychoterapii), absolventům výcviku umožňuje získání certifikátu EAP (European Association for Psychotherapy).

Podklady do výcviku můžete zasílat na email info@csap-cz.eu

 • Strukturované CV
 • Diplom nejvýše dosaženého studia
 • Rukou psaný neformální životopis (délka na uvážení a velikosti rukopisu)
 • Motivační dopis – max. 3 Normostrany
 • Všechny podklady stačí dodat elektronicky

Pozvánka do výcviku v PDF
Pozvánka do výcviku SK verzia v PDF

Dotazy můžete směřovat též na email info@csap-cz.eu

Výcvikový program ČSAP

O výcviku

Výcvikový program České společnosti pro analytickou psychologii (dále ČSAP) je komplexní vzdělávací program akreditovaný u Institutu pro Postgraduální Vzdělávání (IPVZ) a také u České Asociace pro Psychoterapii (ČAP). Jde o komplexní odbornou školu základů psychoterapie a analytické psychologie a psychoterapie. Analytická psychologie je dnešní podobou psychoterapeutického přístupu vycházejícího z praxe C. G. Junga, rozvinutá jeho následovníky a otevřená dalším hlubinným směrům a školám.

Program je v České republice akreditován pro práci ve zdravotnictví, jeho cílem může být získání potvrzení ČSAP o splnění povinností pro státní zkoušky z funkční specializace systematické psychoterapie (což předpokládá naplnění všech povinností – viz podmínky na webu IPVZ). Absolventům se doporučuje členství v Asociaci Klinických Psychologů (AKP), nebo ČAP zajišťující záštitu mimo rámec zdravotní péče. Profesní uplatnění na základě absolvování tohoto výcviku je možné v souladu s platnými právními předpisy ČR.

Cíl programu

Cílem programu je uvedení do problematiky psychoterapeutického přístupu k člověku, k jeho patologii i k možnostem terapie. Výcvikový program rozvíjí základy psychoterapie analyticko-psychologickou metodou a seznamuje frekventanty výcviku s jungovským přístupem k problematice. Klade důraz na význam osobní zkušenosti a současně rozvíjí psychoterapeutické dovednosti v zacházení s nevědomým materiálem, symboly, komplexy, archetypy, sny, imaginacemi, přenosem a protipřenosem v terapii.

Přijímací pohovory

Do programu se mohou hlásit zájemci s ukončeným VŠ vzděláním na magisterské úrovni. Přednostně budou přijímáni zájemci se vzděláním souvisejícím s psychoterapeutickou profesí, zejména ti, kdo již pracují s klienty, případně studenti posledních ročníků odpovídajícího vysokoškolského studia. Podmínkou přijetí je dovršení 25 let v době zahájení výcviku. Výhodou je aktivní znalost anglického nebo německého jazyka.

Po osobním rozhovoru zhodnotí přijímací komise vhodnost uchazeče a rozhodne o přijetí (vedle výše vyjmenovaných předpokladů záleží i na osobnostních kvalitách uchazečů). Výsledek přijímacích pohovorů obdrží uchazeči elektronickou poštou do jednoho měsíce, přijatí zájemci jsou zároveň pozváni na první společnou akci. Proti rozhodnutí přijímací komise není možné podat odvolání.

Forma programu

Výcvikový program je koncipován na dobu 8 let, teoretická část výcviku probíhá 4 roky formou víkendových a regionálních seminářů.

Regionální semináře jsou organizovány mimo červenec a srpen, pro samostatné skupiny účastníků výcviku jedenkrát za měsíc, vždy 4 vyučovací hodiny Semináře probíhají ve skupinách dle regionu – zvlášť v Brně a Praze v podvečerních hodinách, v Pezinku (SK) pak zpravidla v dopoledních hodinách. Probírají se zde dopředu oznámená témata základů psychoterapie a analytické psychologie.

Víkendové semináře jsou pořádány s frekvencí minimálně čtyřikrát ročně pro obě regionální skupiny společně. Víkendové semináře mají specifické tematické zaměření a obvykle i část supervizní (formou skupinové supervize). Konají se střídavě v Brně, Praze a Popradě (SK), popř. na dalším místě v České republice od pátku podvečer do nedělního poledne.

Na všech typech seminářů je požadován aktivní přístup: spolupráce při skupinových supervizích, práce se studijními texty atd.

Absence na regionálních a víkendových seminářích mohou být doplněny při jejich dalším pořádání (pro následující ročník výcviku).

Supervize

Předpokládá se, že účastník absolvuje 100 hodin supervize pod vedením supervizora ČSAP. Z těchto minimálně 50 hodin zahrnuje prezentaci vlastních případů (musí se jednat nejméně o 5 případů, nejméně 2 musí být supervidovány kontinuálně).

Sebezkušenost

Celkový počet požadovaných sebezkušenostních hodin je 500, z toho minimálně 100 hodin musí být absolvováno individuálně a ostatní hodiny si lze doplnit skupinovou formou. ČSAP nabízí skupinovou sebezkušenost. Individuální sebezkušenost si účastník domlouvá s výcvikovými analytiky ČSAP sám. Sebezkušenost je třeba absolvovat u výcvikového analytika ČSAP.

Kandidátský pohovor

Po prvním roce absolvuje každý účastník výcvikového programu kandidátský pohovor, na kterém bude posouzena vhodnost pokračování ve výcviku, popř. podoba tohoto pokračování. Výstupem může být souhlas s pokračováním, podmínečná doporučení, omezení dalšího pokračování i vyloučení z programu.

Kolokviální zkouška v polovině kurzu

V průběhu 3. ročníku (případně později) absolvují frekventanti kolokviální zkoušku, u které se hodnotí především teoretické znalosti v daných okruzích analytické psychologie a psychoterapie a schopnost jejich praktické aplikace. Náplní zkoušky je odborná diskuze doplněná kasuistickými příklady. Očekává se alespoň základní přehled v odborné jungiánské literatuře. Okruhy otázek ke kolokviální zkoušce sestavuje  ČSAP. Cílem zkoušky je poskytnout účastníkům zpětnou vazbu, dát doporučení, jak tvůrčím způsobem pokračovat ve studiu a zhodnotit dosavadní studium.

Informace pro kolegy zvažující práci ve zdravotnictví v SR

Výcvikový program Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu (ČSAP je akreditovaný Českou Psychoterapeutickou Spoločnosťou ČLS JEP a je v ČR akreditovaný pre prácu v zdravotníctve. Ak uvažujete po ukončení výcviku usilovať o akreditáciu výcvikového programu na  Slovensku podávame vám k tomu nasledujúce informácie:

Akreditáciu vzdelávacích programov pre prácu v zdravotníctve zastrešuje na Slovensku Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP)Záujemca má po ukončení vzdelávania možnosť :

 • poslať na MZ SR  na Akreditačnú komisiu príslušné dokumenty o ukončení vzdelávania t.j. diplom o ukončení výcvikového programu + príloha o počte absolvovaných hodín teórie, sebaskúsenosti (skupinovej a individuálnej) a supervízií.
 • MZ SR osloví SIVP, aby posúdil, či obsah a rozsah vzdelávania nadobudnutého v zahraničí zodpovedá požiadavkám platným v SR. SIVP po posúdení zašle Akreditačnej komisii MZ SR stanovisko, na základe ktorého vydá MZ SR žiadateľovi Rozhodnutie, ktoré je ekvivalentom certifikátu.

Upozornenie

Aby absolventovi výcviku ČSAP bolo uznané vzdelanie a vydaný certifikát pre prácu v zdravotníctve na Slovensku, požaduje SIVP splnenie nasledujúcich podmienok:

 • 200 hodín supervízie
 • 600 hodín praktikum PT práce pod supervíziou certifikovaného psychoterapeuta, z toho 200 hodín v psychiatrickom zariadení.